berg der goden
Voorwoord

 

Als u eens wist hoe bijzonder waardevol u bent.

Hij die u oorspronkelijk heeft bedacht, weet dat maar al te goed. Hij kende u al nog vóór u werd geboren en Hij heeft een heel speciale bedoeling met u. Dat u er bent is niet zomaar, uw leven is bestemd om in de plannen van de Allerhoogste God te worden opgenomen, om de plaats in te nemen die Hij vanaf het begin voor u heeft gereserveerd. Er is een hele nieuwe fase aangebroken, waarin God u Zijn heerlijkheid bekendmaakt en die met u wil delen. (1Kor.2:7) Al vindt u zichzelf misschien niet zo bijzonder, bij onze Almachtige en goede Vader bent u meer dan welkom. Hij houdt onvoorwaardelijk van u en Hij kan u heel goed gebruiken. Juist omdat u zo kostbaar voor Hem bent, heeft Hij speciaal voor u Zijn geliefde Zoon ingezet om u te winnen. Hij heeft plannen met u waar u geen notie van heeft. Verstopt in uw binnenste, liggen de talrijke kostbaarheden te wachten tot Hij ze mag gebruiken en ze door Zijn heerlijkheid kan openbaren.

Ja… u bent zéér kostbaar. Wat anderen ook van elkaar of van u zeggen, uw hemelse Vader weet hoe waardevol u bent. Hij kent u als geen ander. U bent voor Hem uniek en Hij heeft al die tijd naar u gezocht om u dit bekend te maken. En dat terwijl u net als veel andere mensen van deze rijkdom en kostbaarheden niets afwist, of ook maar in de gaten had dat ze nu juist voor u bestemd zijn. Dat is de reden dat u dit boekje krijgt, waarin een paar van deze voor u bestemde kostbaarheden worden beschreven. Deze boodschap van God hebben wij als geschenk ontvangen, en zo geven wij hem ook door. De Heer Jezus Christus sprak altijd het kostelijke Woord van de Vader en genas de zieken, maar Hij deed dat steeds pro Deo. De kostbaarheden waarover de Meester sprak en telkens uitdeelde, zijn nimmer met geld te koop. ‘Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.’ (Matt.10:8) Voor de mensen van toen, die uit onze tijd en die er nog komen, is Hij de Christus; het grootste geschenk van God ooit, naar wie men moet luisteren en Hem nederig als Meerdere aannemen.

Voor diegenen die op de boodschap van God ingaan is vernieuwing en een toekomst van heerlijkheid weggelegd, ja hij of zij zal de ongekende gelukzaligheid ervaren die de Vader voor deze geliefden heeft voorbereid. U zult zich wellicht net als Nikodemus afvragen: ‘Hoe kan dit geschieden?’ (Joh.3:9) Wat moet u doen om de kostelijke en altijddurende heerlijkheid van God te ontvangen? Als u eenmaal weet hoe u het nieuwe leven van God kunt bemachtigen, zult u uw oude bestaan graag prijsgeven. Uw oude reputatie, uw oude prestige, uw oude ego, dat zult u er allemaal voor over hebben. Jezus sprak: ‘Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.’ (Luc.12:32) Dit kostelijke Koninkrijk van God gaat ieder aards bezit ver te boven. Het zal u vergaan als de rijke koopman uit het evangelie van Mattheüs. Al zoekende naar schatten, vond hij een zeer kostbare parel! Vervolgens verkocht hij alles wat hij bezat, om die ene te kunnen kopen.

De woorden van God werden in de Bijbel samengebracht en zijn als de noten van een muziekstuk. Sinds eeuwen zijn die bekend en iedereen mag ze vrij gebruiken, er rust zelfs geen auteursrecht op. Iedereen mag muziek maken en zingen zoveel hij of zij dat wil, en zo hoort het ook. Wat is een boek? Wat velletjes papier en wat inkt, meer niet. Nu gaat het er alleen nog om welke noten gebruik je, waar brengen de woorden je naar toe? God Zelf doet ons aangaande Zijn Woord de volgende mededeling: ‘Zo zal het ook gaan met mijn Woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.’ (Jes.55:11)

Net als in vroeger tijd zal Gods kracht onveranderd in Zijn Woord blijken aanwezig te zijn. Bij het lezen zal Hij innerlijk contact met u maken, om u te verheffen uit uw oude bestaan en u eeuwig leven schenken. Zoals bij de apostel Johannes, zal er een stem uit de hemel tot uw hart spreken en zeggen: ‘Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.’ Dat is Gods expliciete bedoeling; dat uw innerlijke mens zal opstaan en dat uw gedachten zullen veranderen en vernieuwen. (Kol.3:10) Dat u van de verborgen bestemming die Hij sinds de schepping voor u bereid heeft, op de ‘hoogte’ zult komen en die zult bereiken.

Het mysterie van de heilige God en Vader wordt ons in Christus helemaal geopenbaard, omdat in Hem alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kol.2:3) Moge Hij u tijdens het lezen van dit boek en daarna, van Zijn bedoelingen met uw leven overtuigen. Alle dingen zijn mogelijk voor degenen die in Christus Jezus geloven. Halleluja! Geprezen zij God de Vader en Zijn Zoon Jezus, in Wie reeds de ganse volheid van God aanwezig is.


Vaassen, juli 2008

F. Roos


 

HomeVoorwoordInleidingHoofdstukken :OmslagContact